Jednací řád poroty

I. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád poroty mezinárodní soutěže Czech Clarinet Art (dále jen CCA). Organizační výbor je samostatnou přílohou Statutu CCA .
2. Zásady obsažené ve Statutu CCA a v Jednacím řádu poroty CCA jsou pro všechny členy poroty závazné.
3. Člen poroty, který poruší uvedená ustanovení Statutu a Jednacího řádu CCA, může být předsedou poroty z dalšího jednání vyloučen, a to se souhlasem předsedy organizačního výboru CCA. Dopustí-li se tohoto porušení předseda poroty, může být na základě Statutu mezinárodní soutěže CCA odvolán.

II. Činnost poroty

1. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se Statutem a Organizačním řádem CCA předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda poroty.
2. Na návrh předsedy nebo členů poroty volí členové poroty místopředsedu poroty na svém prvním zasedání většinou hlasů.
3. Výkonným orgánem poroty je sekretariát poroty v čele s tajemníkem, jmenovaným organizačním výborem mezinárodní soutěže CCA.

4. Porota vyslechne a ohodnotí bodovým systémem výkony všech soutěžících v rozsahu stanoveném Organizačním řádem CCA. Do průběhu soutěžních vystoupení porota nezasahuje. Předseda poroty však může přerušit výkon v případě výrazného překročení časového limitu stanoveného organizačním řádem CCA nebo ve výjimečných případech i při jednoznačně nedostatečné úrovni soutěžního výkonu při jednomyslném souhlasu všech porotců.
5. Členové poroty jsou povinni se účastnit všech jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná. Všichni účastníci jednání poroty (členové poroty, tajemník a další členové sekretariátu poroty) jsou povinni respektovat její rozhodnutí a zachovávat mlčení o jednáních poroty.
6. Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává tajemník. Ověřuje je předseda nebo místopředseda poroty.

III. Hodnocení soutěžních vystoupení

1. Členové poroty mají bodovací a hlasovací právo. Přijetím členství v porotě se zavazují hodnotit soutěžní vystoupení co nejzodpovědněji podle svého svědomí, svých odborných schopností a smyslu pro objektivitu.
2. Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku v rozmezí od 1 (nejnižší hodnocení) do 25 (nejvyšší ohodnocení) bodů nebo 10 (nejnižší ohodnocení) do 100 (nejvyšší hodnocení) bodů (přesně bude stanoveno při prvním jednáním poroty dne 18. dubna 2013). Dělení bodů není přípustné.

Každý bodovací lístek musí obsahovat tyto údaje:
- číslo soutěžícího/ kategorie
- počet bodů
- podpis člena poroty.
Opravu bodového ohodnocení v bodovacím lístku může porotce provést pouze ve výjimečných případech a před jeho odevzdáním s poznámkou “opraveno”.
3. Člen poroty nehodnotí soutěžní vystoupení v těchto případech:
- pokud neslyšel výkon v celém rozsahu
- pokud soutěží jeho žák
- pokud je porotce v přímém příbuzenském svazku se soutěžícím (syn, dcera)
V takových případech odevzdá porotce pode-psaný bodovací lístek s odůvodněním, proč neboduje (nepřítomen, žák, příbuzný).
4. Bodovací lístky odevzdávají členové poroty vždy po ukončení ucelené části soutěžních vystoupení. Její rozsah a podobu určí před příslušným kolem předseda poroty za souhlasu jejích členů. Bodová hodnocení soutěžících v jednotlivých kolech se nesčítají.
5. Na úvodním jednání porota rozhodne hlasováním o průběžném zveřejňování bodování. Tomuto zveřejnění musí předcházet hlasování většinou členů poroty.
6. Po ukončení soutěžních vystoupení všech kategorií vypracuje tajemník poroty přehled bodování, propočte aritmetické průměry bodů a sestaví pořadí soutěžících dle dosažených bodových hodnocení v příslušném kole.
7. Po uzavření výsledků bodování 1. kola II. a III. ka-tegorie soutěže rozhodne porota hlasováním (prostou většinou) o postupujících do 2. kola. Stejně tak i po uzavření výsledků bodování 2. Kola III. kategorie rozhodne o postupujících do 3. kola III. kategorie (viz. Organizační řád CCA). Jména postupujících do 2. Kola II. a III. kategorie a do 3.kola III. kategorie soutěže jsou zveřejňována v pořadí losovaných soutěžních čísel.
8. Po uzavření výsledků bodování 1. Kola I. Kategorie, 2. kola II. kategorie a 3. kola III. kategorie rozhodne nejprve porota nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů o udělení 1. ceny. 1. cena je ve výjimečném případě (vynikající umělecká úroveň) dělitelná. Další ocenění se také mohou dělit mezi více soutěžících. O udělení 2. a 3. ceny a čestných uznání I. až III. stupně rozhoduje porota na základě bodového hodnocení prostou většinou. Nejsou-li výkony soutěžících na požadované úrovni, nemusí porota udělit všechny ceny. Výsledky všech kol se zveřejňují po skončení jednání poroty.
9. Ve sporných případech, kdy názor poroty jako celku na soutěžní vystoupení není dostatečně průkazně vyjádřen bodovým hodnocením, může předseda poroty rozhodnout na základě férové a korektní diskuse a hlasů prosté většiny členů poroty o změně pořadí.
10. Na základě nejvyššího dosaženého bodového hodnocení v celé soutěži a všech kategorií soutěže CCA a po následné diskusi rozhodne porota na svém závěrečném jednání o udělení titulu “Absolutní vítěz CCA”. Tento titul je nedělitelný.
11. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád poroty je vydán organizačním výborem CCA na dobu neurčitou. Změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou mimo vlastní průběh soutěže.
2. Tento jednací řád je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český.

Vyhledávání