Organizační řád

Mezinárodní klarinetová soutěž je vypsána pro mladé umělce v jednotlivých kategoriích.

Baby kategorie - do 12 let (maximálně 30 soutěžících)

  1. kategorie - do 15 let (maximálně 30 soutěžících)
  2. kategorie - do 20 let (maximálně 50 soutěžících)
  3. kategorie - do 30 let (maximálně 50 soutěžících)

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího. Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.

O přijetí do soutěže rozhoduje včasné zaslání přihlášky (elektronicky i poštou) na adresu: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad.
Pořadatel si vyhrazuje právo, při vysokém počtu účastníků, zohlednit při přijetí do soutěže datum odeslání přihlášky (poštovní razítko). Přihlášky obdržené po datu uzávěrky přihlášek (date line) nebudou akceptovány.

Poplatek musí být zaslán nejpozději 1 měsíc před začátkem soutěže na konto: 107-2168220217/0100 (vedené v CZK).
Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Soutěž je vícekolová. Všechna kola jsou veřejná. Délka trvání jednotlivých kol:

  • Baby kategorie 10 minut
  • I. kategorie 10 minut
  • II. kategorie 12 minut 1. kolo, 15 minut 2. kolo
  • III. kategorie 12 minut 1. kolo, 15 minut 2. kolo, 20 minut 3. kolo

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení.

Soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují. Skladby, které budou označené poznámkou "zpaměti", musí být soutěžícími hrány nazpaměť!

Do druhého kola II. a III. kategorie postupuje maximálně 12 soutěžících, do 3. kola III. kategorie postupuje maximálně 5 soutěžících, kteří splní porotou určený limit pro postup. Ti, kteří nepostoupí, obdrží při vyhlášení upomínkový diplom za účast na CCA.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestné uznání. Porota má právo rozdělit 1. až 3. cenu mezi více soutěžících než 3. Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze soutěže, kterému bude příslušet právo užívat titul „Absolutní vítěz Mezinárodní klarinetové soutěže CCA“. Porota má právo udělit ještě další zvláštní uznání.

Vítězové jednotlivých kategorií se nemohou opětovně zúčastnit dalších ročníků v téže kategorii, mohou se ale přihlásit do kategorie vyšší.

Pořadatel zajišťuje klavírní doprovod.

Vyhledávání