Statut soutěže

Úvodní ustanovení

1. Mezinárodní klarinetová soutěž Czech Clarinet Art - dále jen CCA - je mezinárodní interpretační soutěž pro mladé umělce, která se koná v Teplicích, České republice.
2. Složením poroty, uměleckou úrovní soutěžících kandidátů a organizačním zázemím splňuje CCA nároky, které jsou kladeny na mezinárodní interpretační soutěže v oblasti hudby.

Obecná ustanovení

1. Vyhlašovatelem mezinárodní klarinetové soutěže je CCA ve spolupráci s městem Teplice, zastoupeným starostou města a radou města, a dalšími kulturními a správními organizacemi.
2. Finanční prostředky potřebné k přípravě a realizaci zajištuje CCA a její partneři.
3. Pořadatelem je organizační výbor CCA. V čele organizačního výboru je jeho předseda, který je volen na prvním zasedání organizačního výboru CCA.
4. Spolupráce všech uvedených subjektů se řídí obecně platnými právními normami.
5. Organizační výbor CCA jako pořadatel soutěže vydává “Organizační řád CCA”, který určuje podmínky a pravidla soutěže, a “Jednací řád poroty CCA”, kterým se řídí činnost odborné poroty.
6. Organizační výbor jmenuje a odvolává předsedu a členy odborné poroty, jmenuje členy sekretariátu poroty v čele s tajemníkem. Tajemník poroty má tyto povinnosti a práva:
- účastní se jednání poroty
- organizačně řídí průběh soutěže
- zpracovává vyhodnocování výsledků soutěže a ověřuje jejich správnost
- v průběhu soutěže jedná na veřejnosti ve jménu organizačního výboru.

Porota

1. Mezinárodní porotu CCA tvoří význační sólisté a pedagogové uměleckých škol z celého světa.
2. Předsedu poroty jmenuje organizační výbor CCA. Po konzultaci s předsedou poroty pak organizační výbor jmenuje i ostatní členy poroty. V případě nemoci či jiného závažného důvodu absence člena poroty je jmenován porotce nový, který splňuje náležitá umělecká kritéria vyplývající z článku 1.
3. Složení poroty musí být zveřejněno nejpozději 1 měsíc před zahájením CCA.
4. Předseda a členové poroty jsou povinni seznámit se Statutem CCA a Jednacím řádem poroty CCA před zahájením CCA a jsou povinni se jimi řídit.

Závěrečné ustanovení

Tento statut je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český.

Vyhledávání